Arxiu mensual: setembre de 2017

CAÇADORS I PAGESOS A LA PREHISTÒRIA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Distingir entre Paleolític i Neolític.
 • Tenir nocions sobre l’hominització.
 • Diferenciar entre tecnologia paleolítica i neolítica.
 • Conèixer la importància del foc.
 • Diferenciar entre el tipus d’hàbitat del Paleolític i del Neolític.
 • Reconèixer les diferents activitats econòmiques a la prehistòria.
 • Identificar objectes arqueològics.
 • Manipular reproduccions arqueològiques.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni històric.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
Mitjançant una línia del temps i una sèrie de material didàctic introduirem els conceptes principals.  A continuació es dividirà la classe subgrups que realitzaran diferents treballs de recerca: l’habitatge i la tecnologia del Paleolític, l’habitatge i la tecnologia del Neolític i l’evolució humana.  Amb l’observació de diversos cranis podrem comparar-les característiques dels homínids antics.  Gràcies a l’observació d’una cabana neolítica s’analitzarà la situació estratègica, parts, funció, materials constructius…  A partir de l’observació d’una reproducció d’un abric del Paleolític, podrem treballar la situació estratègica, distribució de l’espai, feines que es realitzaven…  Gràcies a les reproduccions d’eines de sílex, pedra,ceràmica, os… ens aproparem a la tecnologia del Paleolític i Neolític.  Mitjançant branques i arquets, s’intentarà reproduir una de les tècniques per a fer foc. Amb sílex i un element de ferro, experimentarem una altra tècnica per fer foc.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

TALLERS D’ART, HISTÒRIA I PATRIMONI: PRIMÀRIA

CAÇADORS I PAGESOS A LA PREHISTÒRIA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Distingir entre Paleolític i Neolític.
 • Tenir nocions sobre l’hominització.
 • Diferenciar entre tecnologia paleolítica i neolítica.
 • Conèixer la importància del foc.
 • Diferenciar entre el tipus d’hàbitat del Paleolític i del Neolític.
 • Reconèixer les diferents activitats econòmiques a la prehistòria.
 • Identificar objectes arqueològics.
 • Manipular reproduccions arqueològiques.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni històric.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
Mitjançant una línia del temps i una sèrie de material didàctic introduirem els conceptes principals.  A continuació es dividirà la classe subgrups que realitzaran diferents treballs de recerca: l’habitatge i la tecnologia del Paleolític, l’habitatge i la tecnologia del Neolític i l’evolució humana.  Amb l’observació de diversos cranis podrem comparar-les característiques dels homínids antics.  Gràcies a l’observació d’una cabana neolítica s’analitzarà la situació estratègica, parts, funció, materials constructius…  A partir de l’observació d’una reproducció d’un abric del Paleolític, podrem treballar la situació estratègica, distribució de l’espai, feines que es realitzaven…  Gràcies a les reproduccions d’eines de sílex, pedra,ceràmica, os… ens aproparem a la tecnologia del Paleolític i Neolític.  Mitjançant branques i arquets, s’intentarà reproduir una de les tècniques per a fer foc. Amb sílex i un element de ferro, experimentarem una altra tècnica per fer foc.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

L’ANTIC EGIPTE

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Conèixer l’estructura social faraònica.
 • Apreciar la forma de vida faraònica.
 • Conèixer la tomba de Tutankhamon.
 • Identificar l’estructura d’una casa egípcia.
 • Conèixer els suports d’escriptura.
 • Identificar les parts d’un temple egipci.
 • Experimentar amb l’escriptura jeroglífica.
 • Valorar les manifestacions artístiques i el seu significat.
 • Respectar el material de treball.
 • Gaudir del patrimoni històric.

Què s’ofereix: Amb la projecció d’un audiovisual ens aproparem a les característiques de la societat faraònica.  Divisió del grup-classe en quatre grups de recerca,cadascun dels quals investigarà els següents temes: l’habitatge, el temple, el món funerari i la tomba de Tutankhamon.  Amb la lectura de documents ens introduirem en la manera de pensar i en l’estructura de la societat egípcia.  Gràcies a la maqueta d’una casa s’estudiarà la vida quotidiana d’un habitant de Deir el-Medina.  La tomba de Tutankhamon ens permetrà conèixer una tomba reial.  Amb materials relacionats amb el món de la mort i les creences s’investigarà el món funerari faraònic.  A partir de material gràfic i reproduccions, s’investigarà sobre els suports d’escriptura.  La maqueta d’un temple ens introduirà en el món de les creences egípcies.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

EL MÓN DELS ÍBERS

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Conèixer el món ibèric.
 • Descriure la forma de vida.
 • Comprendre l’urbanisme iber.
 • Identificar les diferents tribus ibèriques.
 • Reconèixer les activitats econòmiques.
 • Identificar elements arqueològics.
 • Analitzar el sistema d’enterrament.
 • Conèixer l’aspecte militar d’aquesta cultura.
 • Conèixer l’impacta de la romanització.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni històric.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes. Mitjançant una projecció visual ens permetrà definir alguns dels conceptes principals. A partir de diferents tipus de material es deduirà on construïen els seus poblats i els diferents rituals que practicaven. A través de l’anàlisi i observació d’una maqueta d’un poblat, descriurem les principals característiques d’un assentament iber. Mitjançant l’ajut de reproduccions de restes materials ibèriques, es deduiran les principals activitats econòmiques i costums del moment en qüestió. Gràcies a reproduccions arqueològiques coneixerem les relacions comercials amb altres cultures. Mitjançant la reproducció d’un enterrament ibèric s’analitzarà el món funerari i les creences religioses. A partir de restes arqueològiques, documents de l’època, reproduccions i disfresses ens aproparem al món de la guerra i dels mercenaris.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

UN DIA A L’ANTIGA GRÈCIA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Analitzar l’urbanisme grec.
 • Identificar els principals edificis grecs.
 • Apropar-se a la mitologia grega.
 • Enumerar les parts d’una casa grega.
 • Distingir els edificis d’un oracle.
 • Analitzar els productes de comerç.
 • Aprendre a utilitzar documents històrics.
 • Constatar els elements de la nostra cultura heretats dels grecs.
 • Participar en l’exposició de conclusions a partir de la investigació feta per cada grup de treball.
 • Treballar en grup i participar en una activitat de recerca històrica.
 • Respectar a tots els companys, mestres i monitors.
 • Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de la seva riquesa i diversitat.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
Mitjançant una projecció visual ens permetrà definir alguns dels conceptes principals.
Divisió del grup-classe en quatre grups de recerca,cadascun dels quals investigarà els següents temes: la ciutat-estat, l’habitatge, l’oracle i la mitologia, i el comerç.
Gràcies a la lectura i comentari de documents de l’època ens introduirem en la manera de pensar i en l’estructura de la societat grega.
Amb l’ajut de la maqueta d’una ciutat s’analitzarà l’estructura urbanística i els edificis principals. Gràcies a la maqueta d’una casa s’estudiarà la vida quotidiana d’un habitant d’Atenes. Amb la maqueta d’un oracle ens aproparem a l’estructura religiosa i mitològica grega.
Mitjançant les reproduccions arqueològiques s’entrarà en contacte amb la colonització comercial grega.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

UN DIA A LA CATALUNYA ROMANA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Conèixer l’impacte de la romanització.
 • Comprendre l’urbanisme romà.
 • Identificar els edificis de la ciutat.
 • Saber exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni històric.
 • Distingir els diferents tipus d’hàbitats.
 • Descriure la forma de vida.
 • Treballar les creences religioses dels romans.
 • Identificar diferents personatges mitològics.
 • Analitzar la importància de l’exèrcit.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes. Mitjançant una projecció visual ens permetrà definir alguns dels conceptes principals. A continuació es dividirà la classe en quatre subgrups que realitzaran diferents treballs de recerca: el paper de l’exèrcit, la religió, la ciutat i la domus.Gràcies a la lectura i comentari de documents de l’època s’introduiran en cadascun dels temes plantejats. Amb la manipulació, observació i anàlisi de maquetes d’una ciutat, d’una domus, d’un campament militar i d’un temple ens aproparem a la seva estructura i funcionament. A través de material didàctic relacionarem els déus amb els seus atributs per tal d’ endinsar-se en la mitologia romana.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

CASTELL MEDIEVAL

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Conèixer la jerarquització social.
 • Explicar com seria la forma de vida d’aquells habitants.
 • Anomenar els objectes de treball.
 • Observar reproduccions d’eines.
 • Aprendre amb els companys.

Què s’ofereix: La narració d’un conte amb la combinació d’un petit teatre on aniran apareixen personatges servirà per apropar-se a la vida en l’època medieval. A partir de la divisió de la classe en tres grups (oficis de la ciutat, cavallers i joglars) es treballaran diferents personatges medievals i les feines que desenvolupaven. La manipulació de reproduccions d’objectes ens permetrà identificar-les i relacionar-les amb l’ofici. L’observació de diferents reproduccions d’objectes relacionats amb el món cavaller els aproparà a aquesta classe social. Cada alumne s’elaborarà un escut nobiliari que representi un tret identificador de la seva família.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

MONESTIRS, CASTELLS. MASOS I VILES A LA CATALUNYA MEDIEVAL

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Conèixer la jerarquització social.
 • Descriure la forma de vida.
 • Identificar diferents edificis medievals.
 • Conèixer les relacions de poder.
 • Analitzar els sistemes d’impostos.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni.

Què s’ofereix: Adequació als coneixements previs dels alumnes mitjançant suport visual. Organització de diferents grups de treball. Lectura de textos adaptats. Observació i manipulació d’eines del camp per esbrinar les feines dels pagesos . Observació i anàlisi de diverses maquetes didàctiques per descobrir els principals edificis de l’època medieval i les seves parts. Comparació dels edificis per deduir la qualitat de vida al seu interior. Reconeixement de les diferencies socials. Aplicació de conceptes bàsics sobre la història medieval catalana. Explicació del què s’ha après durant l’activitat.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

LA MEDITERRÀNIA UN PONT DE CULTURES

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Conèixer les cultures de la Mediterrània.
 • Apropar-se als trets bàsics de les religions cristiana, islàmica i jueva.
 • Distingir els diferents edificis religiosos.
 • Analitzar la convivència de les cultures en època medieval.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Interpretar la informació obtinguda de l’estudi científic.
 • Respectar el patrimoni.
 • Respectar les creences d’altres.

Què s’ofereix: A partir d’una xerrada inicial podrem copsar els coneixements previs dels alumnes, que es reflectiran en un mapa amb imatges. El grup-classe es dividirà en quatre grups que treballaran les religions cristiana, islàmica i jueva. La lectura de documents ens permetrà conèixer com eren les ciutats cristiana, àrab i un call jueu. A partir de la manipulació de les maquetes d’una església romànica, una mesquita i una sinagoga s’estudiaran les parts i funcions d’aquests edificis. L’activitat final serà la posada en comú de les conclusions de cada grup.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

INQUES, MAIES I ASTEQUES

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Conèixer algunes de les cultures americanes.
 • Ubicar geogràficament aquestes cultures.
 • Distingir els trets fonamentals que les caracteritzen.
 • Identificar diferents productes comercials.
 • Saber de l’existència de noves cultures: inques, maies i asteques.
 • Analitzar l’estructura social de cadascuna d’aquestes cultures prehispàniques
 • Reconèixer els canvis produïts en el tipus de conreu amb el descobriment d’Amèrica.
 • Apropar-se a l’urbanisme prehispànic.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Respectar cultures diferents de la nostra.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes. Mitjançant una projecció visual ens introduirem en les tres principals cultures prehispàniques. A continuació es dividirà la classe en tres grups de recerca Amb l’ajut del material didàctic coneixerem els aspectes bàsics de les tres cultures prehispàniques. El joc deductiu a l’entorn dels productes d’alimentació i economia ens ajudarà a comprendre les formes de vida del moment. Gràcies als objectes de simulació establirem quines eren les diferents activitats econòmiques. Amb l’ajut de la maqueta d’un poblat inca s’investigarà l’urbanisme andí. El material gràfic i la reproducció d’una ciutat maia ens ajudarà a conèixer el sistema de creences. La manipulació de la maqueta d’un temple asteca ens acostarà al món de les creences.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

ELS CANVIS DE L’EDAT MODERNA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Aprendre els trets fonamentals de l’època moderna.
 • Conèixer els avenços científics.
 • Treballar a partir del nou mapa mundial.
 • Analitzar la importància del bandolerisme en aquesta època.
 • Valorar el paper del camp.
 • Interpretar la importància de les torres de guaita.
 • Saber de l’existència de noves cultures: inques, maies i asteques.
 • Analitzar les principals rutes comercials.
 • Reconèixer els canvis produïts en el tipus de conreu amb el descobriment d’Amèrica.
 • Conèixer el funcionament d’una ciutat utòpica: “Sforzinda”.
 • Participar en l’exposició de conclusions a partir de la investigació feta per cada grup de treball.
 • Respectar cultures diferents de la nostra

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes. Mitjançant una projecció visual ens introduirem en l’època moderna. A continuació es dividirà la classe en quatre subgrups que realitzaran diferents treballs de recerca: el comerç i les noves rutes comercials, la ciutat ideal del Renaixement, la cultura asteca i el món rural.  El joc deductiu a l’entorn dels productes de comerç i les principals rutes comercials ens ajudarà a comprendre les xarxes comercials del moment. Amb el treball sobre la maqueta d’un projecte de ciutat renaixentista i lectura del document d’època que la descriu (Tractat d’Arquitectura d’Antonio Averlino) investigarem un exemple concret d’urbanisme: Sforzinda. Mitjançant objectes, productes, documentació escrita i gràfica investigarem una cultura diferent a la nostra: els asteques.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

¡BANDOLERS I PIRATES!

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Familiaritzar-nos amb les raons de l’aparició del bandolerisme.
 • Identificar la figura del bandoler i el pirata.
 • Descriure la forma de vida dels pirates.
 • Conèixer els productes que apareixen en època moderna.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Respectar el patrimoni cultural.
 • Aprendre amb els companys.
 • Experimentar el treball cooperatiu.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes. La narració d’un conte i les disfresses permetran apropar-se a la vida quotidiana en època de pirates i bandolers. Realització d’un mercat amb objectes per tal de poder distingir quins objectes pertanyen a pirates i bandolers. Divisió de la classe en bandolers i pirates, on s’intercanviaran els objectes del mercat per plastificacions que s’hauran d’enganxar en un gran mural. L’activitat pràctica consistirà en l’elaboració d’un sac de bandoler o un cofre de pirata on s’hauran d’enganxar els elements característics dels dos personatges.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

¡1714 VIURE LLIURES O MORIR!

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Aprendre els trets fonamentals del setge de Barcelona de 1714.
 • Conèixer els principals escenaris dels combats.
 • Manipular maquetes i mapes per ubicar els fets.
 • Analitzar els problemes de governar una ciutat en estat de setge.
 • Valorar quines situacions provoca una guerra en la
  població civil.
 • Reconstruir els fets a través d’una seqüència cronològica.
 • Treballar en grup i participar en una activitat de recerca històrica.
 • Investigar diferents objectes, el seu nom i funcionament.
 • Participar en l’exposició de conclusions a partir de la investigació feta per cada grup de treball.
 • Respectar a tots els companys, mestres i monitors.
 • Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de la seva riquesa i diversitat.

Què s’ofereix: A partir d’una projecció audiovisual farem una sessió introductòria on podrem copsar els coneixements previs dels alumnes alhora que ens informarà dels trets polítics i socials més importants de l’època. Amb l’ajut de documents i imatges els alumnes podran introduir-se en l’època. A través d’un gran mapa de la ciutat de Barcelona, es treballaran els següents aspectes: parts de la ciutat que intervenen en el setge, institucions i protagonistes. Gràcies a la lectura i comentari de documents de l’època, ens aproparem al dia a dia en el camp de batalla. A partir de documentació gràfica i fotogràfica identificarem els principals personatges i escenaris que van intervenir en la Guerra de Successió.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

¡LA REVOLUCIÓ FRANCESA!

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Identificar les diferències socials en la societat de l’Antic Règim.
 • Observar quadres de l’època per distingir les diferències socials.
 • Llegir documents per entendre les causes del descontentament de la gent.
 • Analitzar fets per comprendre la complexitat del procés revolucionari.
 • Observar imatges dels protagonistes per poder-los classificar segons els estaments i grups socials.
 • Explorar els espais on es van produir els fets principals amb quadres, dibuixos i fotografies.
 • Descobrir els avenços que va suposar la revolució pels ciutadans.
 • Descobrir les pèrdues que va suposar la revolució pels ciutadans.

Què s’ofereix: Gràcies a la projecció d’un powerpoint tindrem un primer contacte amb els alumnes per copsar el nivell de coneixements previs. A partir de l’observació de diferents quadres i caricatures, descobrirem quins eren els diferents estaments socials i quines diferències hi havia entre ells. Mitjançant la lectura de documents adaptats de l’època ens aproparem als problemes que el conjunt de la societat li va traslladar al rei. A través de l’observació de quadres, esbrinarem quin era el poder del rei i com governava. Amb l’ús de material didàctic analitzarem quines van ser les causes que van portar els ciutadans a organitzar-se, com ho van fer i quin en va ser el fruit. A través de relats i imatges sabrem què va ser la presa de la Bastilla i del palau de les Tuilleries.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

A TOTA MÀQUINA! LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A CATALUNYA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Conèixer l’impacta de la industrialització.
 • Descobrir el funcionament de la màquina de vapor en el sector tèxtil.
 • Explorar el funcionament d’una colònia industrial.
 • Conèixer el procés industrial llaner.
 • Mostrar curiositat sobre la vida quotidiana de la gent d’aquella època.
 • Analitzar l’estructura social.
 • Identificar les noves formes artístiques: el Modernisme.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni.

Què s’ofereix: Gràcies a la projecció audiovisual tindrem un primer contacte amb els alumnes per copsar el nivell de coneixements. A partir d’una màquina de vapor, embarrats, politges i màquines esbrinaran el funcionament d’una fàbrica industrial a vapor. Amb la manipulació de maquetes aprofundirem en el funcionament d’una colònia industrial. Mitjançant la lectura de documents de l’època ens aproparem a la forma de vida, problemes quotidians, moviments sindicals, partits polítics,… Gràcies a la manipulació de la maqueta d’una casa burgesa i d’una casa obrera descobrirem com eren i vivien aquestes noves classes socials que van sorgir amb la revolució industrial. Amb l’ajut de documentació gràfica coneixeran aspectes importants del període. Tota la recerca realitzada facilitarà la informació necessària per fer una posta en comú.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

VAN GOGH: L’ARTISTA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Familiaritzar-nos amb la figura de Vincent van Gogh.
 • Situar Vicent van Gogh en el temps.
 • Identificar algunes de les obres més representatives.
 • Observar diferents maneres de representar la realitat.
 • Reconèixer algunes tècniques que feia servir.
 • Experimentar el treball cooperatiu.
 • Apreciar l’obra del pintor.
 • Aprendre amb els companys.
 • Respectar el patrimoni artístic.
 • Fomentar la sensibilitat davant d’una obra d’art.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes. La visualització de reproduccions de gran format i la realització de jocs visuals ajudaran als alumnes a entendre l’obra de Vicent van Gogh. Els alumnes manipularan i identificaran els elements presents en l’obra de Vincent van Gogh i els podran relacionar amb diferents quadres. Amb l’ajut de material gràfic que reprodueix algunes de les principals obres de Vicent van Gogh, es treballa per grups aspectes relacionats amb la temàtica, colors, tècnica… L’activitat pràctica serà la realització individual d’una obra de Vicent van Gogh utilitzant la gama cromàtica de l’artista i diferents tècniques.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

 

ANTONI GAUDÍ: L’ARTISTA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Treballar l’Antoni Gaudí.
 • Situar l’Antoni Gaudí en el seu temps.
 • Identificar el seu estil propi.
 • Analitzar els edificis més representatius.
 • Reconèixer els elements que feia servir.
 • Comprendre els trets principals del Modernisme.
 • Conèixer els sistemes decoratius.
 • Participar en un treball en grup.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Respectar el patrimoni artístic.

Què s’ofereix: A través d’un joc d’empatia i un conte s’explica la vida d’Antoni Gaudí.
Es dividirà la classe en tres grups que treballaran: la Casa Batlló, la Pedrera i la Sagrada Família.
Cada grup analitzarà els següents temes: la temàtica, els materials, els elements arquitectònics i l’imaginari. A partir d’un seguit de materials didàctics, s’establiran les relacions entre els elements arquitectònics dels edificis i la font d’inspiració de Gaudí: la naturalesa.
S’exposaran les conclusions del treball realitzat.
Amb l’ajut de guix i pigments, podran realitzar una motllura decorativa individual, inspirada en les formes del modernisme.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

EL MÓN DE PABLO PICASSO

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Conèixer la figura de Picasso.
 • Aprendre a valorar la figura i l’obra de Picasso com agent social.
 • Observar la innovació portada a terme per Picasso en l’àmbit de la representació visual.
 • Identificar alguns dels seus llenguatges característics en les obres treballades.
 • Reconèixer les tècniques que feia servir.
 • Experimentar el treball cooperatiu.
 • Apreciar l’obra del pintor.
 • Gaudir davant d’una obra d’art.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
La projecció audiovisual ens ajudarà a entendre el per què de les etapes de Picasso junt al seu compromís cívic i ètic envers la comunitat.
Amb l’ajut de material gràfic relacionat amb el collage, manipularem i construirem algunes de les principals obres sobre el collage on treballarem una altra vessant de l’obra de Picasso.
També serà molt important la realització d’un seguit de fitxes per part de cada alumne que ajudaran a fixar els continguts adquirits.
S’exposaran les conclusions del treball realitzat.
L’expressivitat artística i la seva funció social es treballaran de forma pràctica.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

EL MÓN DE KANDINSKY

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Situar a Kandinsky en el temps.
 • Identificar algunes de les obres més representatives.
 • Identificar el seu llenguatges característic en les obres treballades.
 • Observar diferents maneres de representar la realitat.
 • Experimentar a partir de diferents textures.
 • Relacionar les figures geomètriques amb els colors de les obres de Kandinsky.
 • Experimentar el treball cooperatiu.
 • Respectar el material de treball.
 • Aprendre amb els companys.
  Respectar el patrimoni artístic.
 • Fomentar la sensibilitat davant d’una obra d’art.
 • Observar la innovació portada a terme per Kandinsky en l’àmbit de la representació visual.
 • Gaudir davant d’una obra d’art.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
La visualització de reproduccions i la realització de jocs visuals ajudaran als alumnes a entendre l’obra.
Amb l’ajut de material gràfic que reprodueix algunes de les principals obres, treballarem per grups aspectes relacionats amb la temàtica, els colors, la tècnica…
La teoria de l’art de Kandinsky ens permetrà entendre quin efecte tenen les formes i els colors en l’estat d’ànim.
S’exposaran les conclusions del treball realitzat.
L’activitat pràctica serà la realització d’una obra pròpia seguint les idees i les tècniques de Kandinsky.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

 

EL MÓN DE JOAN MIRÓ

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Reconstruir la història de Joan Miró.
 • Situar Joan Miró en el seu temps.
 • Identificar el seu estil propi.
 • Visualitzar algunes de les seves obres més representatives.
 • Reconèixer els elements i símbols que feia servir.
 • Experimentar diferents tècniques pictòriques.
 • Desenvolupar el procés creatiu propi.
 • Gaudir de la seva obra.
 • Comprendre al paper social i cultural de les obres d’art.
 • Respectar les manifestacions artístiques i el seu significat.
 • Afavorir la dinàmica del treball cooperatiu, aprendre amb els companys.

Què s’ofereix: Gràcies a la narració amb materials del monitor es copsaran els preconceptes dels alumnes. Divisió de la classe en grups de recerca o racons que investigaran: la temàtica, els colors, els símbols, i la tècnica. Mitjançant l’anàlisi de les obres coneixerem els períodes bàsics en la trajectòria de Miró (els inicis, surrealisme i maduresa). Amb l’ajut de fotografies i reproduccions s’investigarà la simbologia que feia servir Joan Miró. A partir de l’observació d’uns esbossos, es realitzarà una activitat pràctica inspirada en l’obra de Joan Miró.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

SALVADOR DALÍ: L’ARTISTA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Descobrir, utilitzant l’empatia, Salvador Dalí com a personatge.
 • Analitzar objectes de l’univers Dalí.
 • Identificar el seu estil propi.
 • Reconèixer els conceptes de tou i podrit/dur, místic, científic, biogràfic en l’obra de Dalí.
 • Visualitzar algunes de les seves obres més representatives.
 • Interpretar els símbols utilitzats per plasmar els conceptes anteriors.
 • Desenvolupar el procés creatiu propi.
 • Elaborar una obra inspirada en el món dalinià.
 • Gaudir de la seva obra.
 • Comprendre al paper social i cultural de les obres d’art.
 • Respectar les manifestacions artístiques i el seu significat.
 • Afavorir la dinàmica del treball cooperatiu, aprendre amb els companys.

Què s’ofereix: Taller: A partir d’una narració teatralitzada, acompanyada d’una presentació de símbols-personatge es farà una introducció del personatge,
incidint en el seu caràcter, les seves aspiracions, les seves manies i la seva obra.
Gràcies als personatges, als símbols i als paisatges ens aproparem als aspectes artístics que defineixen la seva interpretació del món i la seva obra.
A partir de l’organització de diferents grups de treball els alumnes manipularan, identificaran i interpretaran objectes que formen part de l’univers Dalí.
Cada alumne realitzarà un quadre propi a l’estil dalinià amb un fons que haurà de ser acolorit de la mateixa manera que els diferents
símbols en paper de transparència. Lliurement i a partir dels coneixements assolits pels alumnes al llarg del taller, els alumnes col·locaran els símbols.
Finalment, a partir de l’obra realitzada pels alumnes es realitzarà una interpretació de la pintura de l’artista.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

EL MÓN DE SALVADOR ESPRIU

Tipologia de l’activitat:  Foment de la lectura

S’adreça a:  Primària

Objectius del taller: 

 • Acostar la figura de Salvador Espriu als alumnes de cicle mitjà i superior, en el centenari del seu naixement.
 • Ajudar-los a descobrir el valor de les paraules per poder expressar els sentiments.
 • Introduir-los en l’expressió d’experiències vitals i universos personals.
 • Transportar-los a d’altres temps a través de les imatges i les paraules.
 • Ensenyar-los a estimar la llengua catalana com a expressió màxima de la nostra cultura.
 • Usar la llengua per comunicar idees i per a relacionar-se amb els altres, com a eina de socialització.

Què s’ofereix: A partir de la narració teatralitzada en un guinyol de la vida de Salvador Espriu, els alumnes entraran en contacte amb el personatge, les seves característiques personals i la seva obra. Per tal d’acostar-nos a la seva obra literària, es dividirà la classe en petits grups. Cada grup haurà de llegir diferents fragments de poemes de Salvador Espriu. Els alumnes, que tindran fotografies que il·lustren els paisatges, objectes i personatges dels que parla i hauran d’identificar-los. L’activitat pràctica serà la redacció d’un poema inspirat en els símbols de l’univers Espriu.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.