TALLERS D’ART, HISTÒRIA I PATRIMONI: SECUNDÀRIA

CAÇADORS I PAGESOS A LA PREHISTÒRIA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Distingir entre Paleolític i Neolític.
 • Tenir nocions sobre l’hominització.
 • Diferenciar entre tecnologia paleolítica i neolítica.
 • Conèixer la importància del foc.
 • Diferenciar entre el tipus d’hàbitat del Paleolític i del Neolític.
 • Reconèixer les diferents activitats econòmiques a la prehistòria.
 • Identificar objectes arqueològics.
 • Manipular reproduccions arqueològiques.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni històric.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
Mitjançant una línia del temps i una sèrie de material didàctic introduirem els conceptes principals.  A continuació es dividirà la classe subgrups que realitzaran diferents treballs de recerca: l’habitatge i la tecnologia del Paleolític, l’habitatge i la tecnologia del Neolític i l’evolució humana.  Amb l’observació de diversos cranis podrem comparar-les característiques dels homínids antics.  Gràcies a l’observació d’una cabana neolítica s’analitzarà la situació estratègica, parts, funció, materials constructius…  A partir de l’observació d’una reproducció d’un abric del Paleolític, podrem treballar la situació estratègica, distribució de l’espai, feines que es realitzaven…  Gràcies a les reproduccions d’eines de sílex, pedra,ceràmica, os… ens aproparem a la tecnologia del Paleolític i Neolític.  Mitjançant branques i arquets, s’intentarà reproduir una de les tècniques per a fer foc. Amb sílex i un element de ferro, experimentarem una altra tècnica per fer foc.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

L’ANTIC EGIPTE

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Conèixer l’estructura social faraònica.
 • Apreciar la forma de vida faraònica.
 • Conèixer la tomba de Tutankhamon.
 • Identificar l’estructura d’una casa egípcia.
 • Conèixer els suports d’escriptura.
 • Identificar les parts d’un temple egipci.
 • Experimentar amb l’escriptura jeroglífica.
 • Valorar les manifestacions artístiques i el seu significat.
 • Respectar el material de treball.
 • Gaudir del patrimoni històric.

Què s’ofereix: Amb la projecció d’un audiovisual ens aproparem a les característiques de la societat faraònica.  Divisió del grup-classe en quatre grups de recerca,cadascun dels quals investigarà els següents temes: l’habitatge, el temple, el món funerari i la tomba de Tutankhamon.  Amb la lectura de documents ens introduirem en la manera de pensar i en l’estructura de la societat egípcia.  Gràcies a la maqueta d’una casa s’estudiarà la vida quotidiana d’un habitant de Deir el-Medina.  La tomba de Tutankhamon ens permetrà conèixer una tomba reial.  Amb materials relacionats amb el món de la mort i les creences s’investigarà el món funerari faraònic.  A partir de material gràfic i reproduccions, s’investigarà sobre els suports d’escriptura.  La maqueta d’un temple ens introduirà en el món de les creences egípcies.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

EL MÓN DELS ÍBERS

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Conèixer el món ibèric.
 • Descriure la forma de vida.
 • Comprendre l’urbanisme iber.
 • Identificar les diferents tribus ibèriques.
 • Reconèixer les activitats econòmiques.
 • Identificar elements arqueològics.
 • Analitzar el sistema d’enterrament.
 • Conèixer l’aspecte militar d’aquesta cultura.
 • Conèixer l’impacta de la romanització.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni històric.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes. Mitjançant una projecció visual ens permetrà definir alguns dels conceptes principals. A partir de diferents tipus de material es deduirà on construïen els seus poblats i els diferents rituals que practicaven. A través de l’anàlisi i observació d’una maqueta d’un poblat, descriurem les principals característiques d’un assentament iber. Mitjançant l’ajut de reproduccions de restes materials ibèriques, es deduiran les principals activitats econòmiques i costums del moment en qüestió. Gràcies a reproduccions arqueològiques coneixerem les relacions comercials amb altres cultures. Mitjançant la reproducció d’un enterrament ibèric s’analitzarà el món funerari i les creences religioses. A partir de restes arqueològiques, documents de l’època, reproduccions i disfresses ens aproparem al món de la guerra i dels mercenaris.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

UN DIA A L’ANTIGA GRÈCIA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Analitzar l’urbanisme grec.
 • Identificar els principals edificis grecs.
 • Apropar-se a la mitologia grega.
 • Enumerar les parts d’una casa grega.
 • Distingir els edificis d’un oracle.
 • Analitzar els productes de comerç.
 • Aprendre a utilitzar documents històrics.
 • Constatar els elements de la nostra cultura heretats dels grecs.
 • Participar en l’exposició de conclusions a partir de la investigació feta per cada grup de treball.
 • Treballar en grup i participar en una activitat de recerca històrica.
 • Respectar a tots els companys, mestres i monitors.
 • Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de la seva riquesa i diversitat.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
Mitjançant una projecció visual ens permetrà definir alguns dels conceptes principals.
Divisió del grup-classe en quatre grups de recerca,cadascun dels quals investigarà els següents temes: la ciutat-estat, l’habitatge, l’oracle i la mitologia, i el comerç.
Gràcies a la lectura i comentari de documents de l’època ens introduirem en la manera de pensar i en l’estructura de la societat grega.
Amb l’ajut de la maqueta d’una ciutat s’analitzarà l’estructura urbanística i els edificis principals. Gràcies a la maqueta d’una casa s’estudiarà la vida quotidiana d’un habitant d’Atenes. Amb la maqueta d’un oracle ens aproparem a l’estructura religiosa i mitològica grega.
Mitjançant les reproduccions arqueològiques s’entrarà en contacte amb la colonització comercial grega.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

UN DIA A LA CATALUNYA ROMANA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Conèixer l’impacte de la romanització.
 • Comprendre l’urbanisme romà.
 • Identificar els edificis de la ciutat.
 • Saber exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni històric.
 • Distingir els diferents tipus d’hàbitats.
 • Descriure la forma de vida.
 • Treballar les creences religioses dels romans.
 • Identificar diferents personatges mitològics.
 • Analitzar la importància de l’exèrcit.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes. Mitjançant una projecció visual ens permetrà definir alguns dels conceptes principals. A continuació es dividirà la classe en quatre subgrups que realitzaran diferents treballs de recerca: el paper de l’exèrcit, la religió, la ciutat i la domus.Gràcies a la lectura i comentari de documents de l’època s’introduiran en cadascun dels temes plantejats. Amb la manipulació, observació i anàlisi de maquetes d’una ciutat, d’una domus, d’un campament militar i d’un temple ens aproparem a la seva estructura i funcionament. A través de material didàctic relacionarem els déus amb els seus atributs per tal d’ endinsar-se en la mitologia romana.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

DESCOBREIX L’ART ROMÀNIC

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Conèixer l’època medieval.
 • Aprendre la significació de l’art romànic.
 • Analitzar les parts d’una església romànica.
 • Conèixer el procés d’elaboració d’una talla romànica.
 • Interpretar la iconografia.
 • Conèixer la tècnica de la pintura sobre fusta.
 • Participar en el treball de grup.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni històric i artístic.

Què s’ofereix: Introducció a partir d’una projecció audiovisual que ens situarà a l’època i a l’art. Amb l’ajut de documents medievals coneixerem els diferents aspectes artístics de l’època. Amb l’observació de material didàctic divers ens aproparem al tipus d’iconografia que es feia servir. Gràcies a diferents eines i reproduccions de Mare de déus s’investigarà sobre la talla romànica. A partir d’una maqueta coneixerem les parts d’una església romànica. La maqueta d’un frontal d’altar ens permetrà treballar la pintura sobre fusta. El material didàctic ens ajudarà a reconstruir el procés d’elaboració d’una pintura al fresc

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

MONESTIRS, CASTELLS. MASOS I VILES A LA CATALUNYA MEDIEVAL

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Conèixer la jerarquització social.
 • Descriure la forma de vida.
 • Identificar diferents edificis medievals.
 • Conèixer les relacions de poder.
 • Analitzar els sistemes d’impostos.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni.

Què s’ofereix: Adequació als coneixements previs dels alumnes mitjançant suport visual. Organització de diferents grups de treball. Lectura de textos adaptats. Observació i manipulació d’eines del camp per esbrinar les feines dels pagesos . Observació i anàlisi de diverses maquetes didàctiques per descobrir els principals edificis de l’època medieval i les seves parts. Comparació dels edificis per deduir la qualitat de vida al seu interior. Reconeixement de les diferencies socials. Aplicació de conceptes bàsics sobre la història medieval catalana. Explicació del què s’ha après durant l’activitat.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

COM ES FA UN RETAULE MEDIEVAL

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Conèixer l’època medieval.
 • Valorar la importància de l’art en la societat medieval.
 • Analitzar les parts d’un retaule.
 • Descobrir el procés d’elaboració.
 • Identificar els grups socials que encarreguen els retaules.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.

Què s’ofereix: Introducció a partir d’una projecció audiovisual que ens situarà a l’època i ens explicarà què és un retaule. Es dividirà el grup-classe en 4 grups que treballaran: la catedral, l’estructura del retaule, la iconografia i el procés de la creació d’un retaule . A partir d’una maqueta hauran de deduir com és i què representa un retaule. La manipulació de la maqueta d’una catedral ens permetrà conèixer on es col·locava el retaule. Es descobrirà el procés tècnic de la construcció del retaule mitjançant les eines i materials que utilitzaven els artistes. Gràcies al material que proporcionarà l’educador, s’explicarà la vida de Sant Esteve i la simbologia dels temes.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

LA MEDITERRÀNIA, PONT DE CULTURES

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Conèixer les cultures de la Mediterrània.
 • Apropar-se als trets bàsics de les religions cristiana, islàmica i jueva.
 • Distingir els diferents edificis religiosos.
 • Analitzar la convivència de les cultures en època medieval.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Interpretar la informació obtinguda de l’estudi científic.
 • Respectar el patrimoni.
 • Respectar les creences d’altres.

Què s’ofereix: A partir d’una xerrada inicial podrem copsar els coneixements previs dels alumnes, que es reflectiran en un mapa amb imatges. El grup-classe es dividirà en quatre grups que treballaran les religions cristiana, islàmica i jueva. La lectura de documents ens permetrà conèixer com eren les ciutats cristiana, àrab i un call jueu. A partir de la manipulació de les maquetes d’una església romànica, una mesquita i una sinagoga s’estudiaran les parts i funcions d’aquests edificis. L’activitat final serà la posada en comú de les conclusions de cada grup.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

ELS CANVIS DE L’EDAT MODERNA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Aprendre els trets fonamentals de l’època moderna.
 • Conèixer els avenços científics.
 • Treballar a partir del nou mapa mundial.
 • Analitzar la importància del bandolerisme en aquesta època.
 • Valorar el paper del camp.
 • Interpretar la importància de les torres de guaita.
 • Saber de l’existència de noves cultures: inques, maies i asteques.
 • Analitzar les principals rutes comercials.
 • Reconèixer els canvis produïts en el tipus de conreu amb el descobriment d’Amèrica.
 • Conèixer el funcionament d’una ciutat utòpica: “Sforzinda”.
 • Participar en l’exposició de conclusions a partir de la investigació feta per cada grup de treball.
 • Respectar cultures diferents de la nostra

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes. Mitjançant una projecció visual ens introduirem en l’època moderna. A continuació es dividirà la classe en quatre subgrups que realitzaran diferents treballs de recerca: el comerç i les noves rutes comercials, la ciutat ideal del Renaixement, la cultura asteca i el món rural.  El joc deductiu a l’entorn dels productes de comerç i les principals rutes comercials ens ajudarà a comprendre les xarxes comercials del moment. Amb el treball sobre la maqueta d’un projecte de ciutat renaixentista i lectura del document d’època que la descriu (Tractat d’Arquitectura d’Antonio Averlino) investigarem un exemple concret d’urbanisme: Sforzinda. Mitjançant objectes, productes, documentació escrita i gràfica investigarem una cultura diferent a la nostra: els asteques.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

1714 VIURE LLIURES O MORIR!

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Aprendre els trets fonamentals del setge de Barcelona de 1714.
 • Conèixer els principals escenaris dels combats.
 • Manipular maquetes i mapes per ubicar els fets.
 • Analitzar els problemes de governar una ciutat en estat de setge.
 • Valorar quines situacions provoca una guerra en la
  població civil.
 • Reconstruir els fets a través d’una seqüència cronològica.
 • Treballar en grup i participar en una activitat de recerca històrica.
 • Investigar diferents objectes, el seu nom i funcionament.
 • Participar en l’exposició de conclusions a partir de la investigació feta per cada grup de treball.
 • Respectar a tots els companys, mestres i monitors.
 • Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i manifestació de la seva riquesa i diversitat.

Què s’ofereix: A partir d’una projecció audiovisual farem una sessió introductòria on podrem copsar els coneixements previs dels alumnes alhora que ens informarà dels trets polítics i socials més importants de l’època. Amb l’ajut de documents i imatges els alumnes podran introduir-se en l’època. A través d’un gran mapa de la ciutat de Barcelona, es treballaran els següents aspectes: parts de la ciutat que intervenen en el setge, institucions i protagonistes. Gràcies a la lectura i comentari de documents de l’època, ens aproparem al dia a dia en el camp de batalla. A partir de documentació gràfica i fotogràfica identificarem els principals personatges i escenaris que van intervenir en la Guerra de Successió.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

¡LA REVOLUCIÓ FRANCESA!

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Identificar les diferències socials en la societat de l’Antic Règim.
 • Observar quadres de l’època per distingir les diferències socials.
 • Llegir documents per entendre les causes del descontentament de la gent.
 • Analitzar fets per comprendre la complexitat del procés revolucionari.
 • Observar imatges dels protagonistes per poder-los classificar segons els estaments i grups socials.
 • Explorar els espais on es van produir els fets principals amb quadres, dibuixos i fotografies.
 • Descobrir els avenços que va suposar la revolució pels ciutadans.
 • Descobrir les pèrdues que va suposar la revolució pels ciutadans.

Què s’ofereix: Gràcies a la projecció d’un powerpoint tindrem un primer contacte amb els alumnes per copsar el nivell de coneixements previs. A partir de l’observació de diferents quadres i caricatures, descobrirem quins eren els diferents estaments socials i quines diferències hi havia entre ells. Mitjançant la lectura de documents adaptats de l’època ens aproparem als problemes que el conjunt de la societat li va traslladar al rei. A través de l’observació de quadres, esbrinarem quin era el poder del rei i com governava. Amb l’ús de material didàctic analitzarem quines van ser les causes que van portar els ciutadans a organitzar-se, com ho van fer i quin en va ser el fruit. A través de relats i imatges sabrem què va ser la presa de la Bastilla i del palau de les Tuilleries.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

A TOTA MÀQUINA! LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A CATALUNYA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Conèixer l’impacta de la industrialització.
 • Descobrir el funcionament de la màquina de vapor en el sector tèxtil.
 • Explorar el funcionament d’una colònia industrial.
 • Conèixer el procés industrial llaner.
 • Mostrar curiositat sobre la vida quotidiana de la gent d’aquella època.
 • Analitzar l’estructura social.
 • Identificar les noves formes artístiques: el Modernisme.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni.

Què s’ofereix: Gràcies a la projecció audiovisual tindrem un primer contacte amb els alumnes per copsar el nivell de coneixements. A partir d’una màquina de vapor, embarrats, politges i màquines esbrinaran el funcionament d’una fàbrica industrial a vapor. Amb la manipulació de maquetes aprofundirem en el funcionament d’una colònia industrial. Mitjançant la lectura de documents de l’època ens aproparem a la forma de vida, problemes quotidians, moviments sindicals, partits polítics,… Gràcies a la manipulació de la maqueta d’una casa burgesa i d’una casa obrera descobrirem com eren i vivien aquestes noves classes socials que van sorgir amb la revolució industrial. Amb l’ajut de documentació gràfica coneixeran aspectes importants del període. Tota la recerca realitzada facilitarà la informació necessària per fer una posta en comú.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

QUÈ ENS DIUEN LES FONTS HISTÒRIQUES SOBRE EL FRANQUISME?

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Conèixer l’impacta de la dictadura franquista.
 • Aproximar-se a la figura de Franco.
 • Apropar-se a la història i la dinàmica econòmica, social i política de Catalunya a
 • començaments de segle XX.
 • Conèixer la vida quotidiana de l’època.
 • Conèixer diferents tipus de fonts històriques documentals.
 • Entendre el valor històric i patrimonial de les fonts històriques com a testimoni del passat.
 • Analitzar documents de l’època.
 • Obtenir informació de fonts primàries.
 • Interpretar els documents correctament.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni artístic.
 • Valorar l’art com un mitjà d’expressió creatiu en el seu context històric.
 • Participar activament en una activitat col·lectiva.

Què s’ofereix: Gràcies a la introducció del tema tindrem un primer contacte amb els alumnes per copsar el nivell de coneixements. Dividirem el grup classe en quatre subgrups de treball que investigaran els següents temes: política, moral, educació i economia. Amb l’anàlisi de documents i la manipulació d’objectes de l’època cada grup buscarà la manera de respondre la pregunta plantejada. Tota la recerca realitzada facilitarà la informació necessària per fer una posta en comú.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

 

ANTONI GAUDÍ: L’ARTISTA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Treballar l’Antoni Gaudí.
 • Situar l’Antoni Gaudí en el seu temps.
 • Identificar el seu estil propi.
 • Analitzar els edificis més representatius.
 • Reconèixer els elements que feia servir.
 • Comprendre els trets principals del Modernisme.
 • Conèixer els sistemes decoratius.
 • Participar en un treball en grup.
 • Exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Respectar el patrimoni artístic.

Què s’ofereix: A través d’un joc d’empatia i un conte s’explica la vida d’Antoni Gaudí.
Es dividirà la classe en tres grups que treballaran: la Casa Batlló, la Pedrera i la Sagrada Família.
Cada grup analitzarà els següents temes: la temàtica, els materials, els elements arquitectònics i l’imaginari. A partir d’un seguit de materials didàctics, s’establiran les relacions entre els elements arquitectònics dels edificis i la font d’inspiració de Gaudí: la naturalesa.
S’exposaran les conclusions del treball realitzat.
Amb l’ajut de guix i pigments, podran realitzar una motllura decorativa individual, inspirada en les formes del modernisme.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

EL GUERNIKA DE PABLO PICASSO, UN SÍMBOL DE PAU

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Conèixer la reacció d’un artista com Picasso davant el terror de la guerra.
 • Identificar la seva expressió plàstica: la forma i el color.
 • Cercar la llum i la foscor en el quadre tot reflexionant en la seva significació.
 • Trobar les fonts d’inspiració fent un viatge per l’art al llarg dels segles.
 • Observar l’obra tot buscant les seves parts.
 • Acostar-se al procés creatiu del Guernika a través de les fotografies que va fer Dora Maar amb la finalitat de reconstruir aquest procés.
 • Habituar-se a l’anàlisi crític de la realitat.
 • Investigar a partir de documents i imatges.
 • Treballar en grup de forma cooperativa.
 • Exposar els conclusions del treball realitzat.

Què s’ofereix: A través de la projecció d’un seguit d’imatges captarem els conceptes previs dels alumnes tot introduint els conceptes específics que treballa el taller. Dividirem el grup classe en quatre grups de treball que indagaran els següents conceptes: fets històrics, inspiració, simbologia i expressió plàstica. Tota la recerca realitzada facilitarà la informació necessària per fer una posta en comú. Finalment, cada grup intervindrà en una lliure recreació del quadre des d’una perspectiva actual.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

EL MÓN DE JOAN MIRÓ

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Reconstruir la història de Joan Miró.
 • Situar Joan Miró en el seu temps.
 • Identificar el seu estil propi.
 • Visualitzar algunes de les seves obres més representatives.
 • Reconèixer els elements i símbols que feia servir.
 • Experimentar diferents tècniques pictòriques.
 • Desenvolupar el procés creatiu propi.
 • Gaudir de la seva obra.
 • Comprendre al paper social i cultural de les obres d’art.
 • Respectar les manifestacions artístiques i el seu significat.
 • Afavorir la dinàmica del treball cooperatiu, aprendre amb els companys.

Què s’ofereix: Gràcies a la narració amb materials del monitor es copsaran els preconceptes dels alumnes. Divisió de la classe en grups de recerca o racons que investigaran: la temàtica, els colors, els símbols, i la tècnica. Mitjançant l’anàlisi de les obres coneixerem els períodes bàsics en la trajectòria de Miró (els inicis, surrealisme i maduresa). Amb l’ajut de fotografies i reproduccions s’investigarà la simbologia que feia servir Joan Miró. A partir de l’observació d’uns esbossos, es realitzarà una activitat pràctica inspirada en l’obra de Joan Miró.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

SALVADOR DALÍ: L’ARTISTA

Tipologia de l’activitat:  Educació artístic-cultural i patrimoni

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Descobrir, utilitzant l’empatia, Salvador Dalí com a personatge.
 • Analitzar objectes de l’univers Dalí.
 • Identificar el seu estil propi.
 • Reconèixer els conceptes de tou i podrit/dur, místic, científic, biogràfic en l’obra de Dalí.
 • Visualitzar algunes de les seves obres més representatives.
 • Interpretar els símbols utilitzats per plasmar els conceptes anteriors.
 • Desenvolupar el procés creatiu propi.
 • Elaborar una obra inspirada en el món dalinià.
 • Gaudir de la seva obra.
 • Comprendre al paper social i cultural de les obres d’art.
 • Respectar les manifestacions artístiques i el seu significat.
 • Afavorir la dinàmica del treball cooperatiu, aprendre amb els companys.

Què s’ofereix: Taller: A partir d’una narració teatralitzada, acompanyada d’una presentació de símbols-personatge es farà una introducció del personatge, incidint en el seu caràcter, les seves aspiracions, les seves manies i la seva obra. Gràcies als personatges, als símbols i als paisatges ens aproparem als aspectes artístics que defineixen la seva interpretació del món i la seva obra. A partir de l’organització de diferents grups de treball els alumnes manipularan, identificaran i interpretaran objectes que formen part de l’univers Dalí. Cada alumne realitzarà un quadre propi a l’estil dalinià amb un fons que haurà de ser acolorit de la mateixa manera que els diferents símbols en paper de transparència. Lliurement i a partir dels coneixements assolits pels alumnes al llarg del taller, els alumnes col·locaran els símbols.
Finalment, a partir de l’obra realitzada pels alumnes es realitzarà una interpretació de la pintura de l’artista.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

L’EVOLUCIÓ HUMANA: CHARLES DARWIN

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Conèixer les inquietuds d’un científic .
 • Apropar-se als mecanismes del mètode científic .
 • Participar en una activitat col·lectiva.
 • Conèixer la importància i les aportacions de Charles Darwin a la ciència.
 • Obtenir conclusions generals raonades a partir de la informació obtinguda
 • Descobrir els trets característics dels diferents mecanismes de l’evolució.
 • Apropar-se als trets més importants de l’evolució humana.

Què s’ofereix: A través de la projecció d’un powerpoint tractarem la vida de Charles Darwin i el procés que el porta a fer el viatge amb el Beagle.
Introduirem altres personatges del seu temps com Buffon, Couvier, Lamarck o el seu avi Erasmus Darwin.
Divisió de la classe en cinc grups de recerca, cadascun dels quals experimentarà amb petits jocs que permetran tractar conceptes com: col·lecció, variació, aïllament, lluita per la supervivència, adaptació.
El treball serà rotatiu, de manera que tots els grups treballaran tots els jocs. Un cop fet aquest treball els alumnes exposaran les conclusions a les que han arribat.
Per ajudar a expressar les conclusions, es projectarà la segona part del powerpoint en la que es tractarà l’evolució humana.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.

LES CIUTATS AL LLARG DEL TEMPS

Tipologia de l’activitat:  Coneixement de l’entorn

S’adreça a:  Secundària

Objectius del taller: 

 • Identificar cronològicament el període.
 • Identificar els edificis de les diferents ciutats.
 • Reconèixer diferents activitats econòmiques.
 • Identificar les infraestructures que tenien.
 • Analitzar el tipus d’urbanisme.
 • Identificar la classe social de les persones que hi vivien.
 • Reconèixer els principals elements culturals.
 • Identificar a través de la fesomia de la ciutat les característiques dels seus ciutadans.
 • Saber exposar les conclusions a les que arriba cada grup de treball.
 • Habituar-se a l’estudi científic d’un període històric.
 • Respectar el patrimoni històric.

Què s’ofereix: Gràcies a la xerrada introductòria es copsaran els preconceptes dels alumnes.
Mitjançant una projecció visual ens permetrà definir alguns dels conceptes principals.
A continuació es dividirà la classe en quatre subgrups que realitzaran diferents treballs de recerca: el poblat iber, la ciutat romana, la ciutat medieval i la ciutat actual: l’eixample.
Gràcies a la lectura i comentari de documents, analitzarem les persones que hi vivien.
Amb l’observació de la maqueta de diferents ciutats analitzarem la seva estructura i funcionament econòmic i social.

Calendari: Curs escolar a partir de novembre.

Preu: D’acord amb el que estableixin els Preus Públics de les Ordenances Fiscals vigents en el moment de la visita.

Més dades: Durada màxima 2h.